Huisregels CaDansa

CaDansa hanteert een aantal huisregels om het festival voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Bij het kopen van een ticket en daarmee het bezoeken van het festival, ga je hiermee akkoord. Vragen? Mail naar questions@cadansa.nl 

 1. Terrein
 1. Het is bezoekers enkel toegestaan het terrein te betreden binnen de van te voren gecommuniceerde openingstijden.
 2. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, als gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, deelnemers of de beheerder van het evenemententerrein.
 3.  Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoekers op eigen risico, in die zin dat CaDansa en Stichting Balfolkfabriek geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 4. Op het terrein kunnen enkele gebieden (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek. Deze afsluitingen dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.
 5. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.
 6. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voordoen op het evenemententerrein.
 7. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen naar het festivalterrein.
 8. Het is niet toegestaan om warme maaltijden en afhaal/bezorg maaltijden het festivalterrein op te nemen.
 9. Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan het evenement, de locatie of de inboedel. 
 1. Tickets en toegang
 1. Toegang tot het evenemententerrein is alleen toegestaan door het bezit van een geldig toegangsbewijs of expliciete toestemming van de organisatie.
 2. Tickets zijn alleen geldig voor de dag die op het ticket is aangegeven, met uitzondering van de meerdaagse tickets. Deze meerdaagse tickets dienen bij de ingang omgeruild te worden voor een polsbandje, welke, mits gedragen, toegang verschaft tot het evenement.
 3. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.
 4. Tickets kunnen op geen enkele wijze geretourneerd worden.
 5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of het niet bij zich hebben van het ticket.
 6. Bezoekers onder de 16 jaar mogen enkel onder begeleiding van een volwassene (18+) het evenement en het terrein bezoeken. Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd.
 7. Polsbandjes worden direct bij het inwisselen bij de aanbieder van het ticket omgedaan. het is hierna niet toegestaan dit bandje door te geven aan anderen.
 1. Programma 
 1. Alle genoemde programma onderdelen zijn onder voorbehoud. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers kan ontstaan. 
 2. CaDansa zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Ze zijn echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.
 1. Beeld- en geluidsopnamen
 1. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek behouden zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken. 
 2. Personen gaan met het betreden van het evenement in principe akkoord voor het gebruik van hun beeltenis in promotionele uitingen. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 3. Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan. Beeld- en geluidsopnamen die de bezoeker maakt zijn tijdens CaDansa zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal. 
 1. Verkoop
 1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie op en rondom het terrein van het evenement etenswaren en dranken te verkopen. 
 2. Het is toegestaan om tijdens de kleedjesmarkt producten te verkopen waar geen specifieke licentie voor vereist is, zoals bijvoorbeeld rookwaren en alcohol.
 1. Verkochte producten
 1. CaDansa of Stichting Balfolkfabriek zijn niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door deelnemers of bezoekers.
 1. In bewaring nemen
 1. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek behouden zich het recht goederen/producten in bewaring te nemen die naar het idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie. 
 2. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens het in bewaring nemen van de goederen/producten. 
 3. In bewaring genomen goederen worden twee weken na overhandiging bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd. 
 1. Parkeren
 1. In de directe omgeving van het evenement kan men parkeren.
 2. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een parkeerkaart/blauwe schijf en/of het betalen van parkeergeld. 
 3. CaDansa en Stichting Balfolkfabriek dragen geen verantwoordelijkheid noch zijn zij aansprakelijk voor enige schade toegebracht op het parkeerterrein aan persoon, voertuig of materiaal. 
 4. Slapen in je auto of camper/bus mag in Nederland alleen op Camperplaatsen. Het is verboden om op een gewone parkeerplaats te overnachten in een auto/camper/bus/caravan. De bezoeker is zelf verantwoordelijk om op de juiste plek te parkeren. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele (parkeer)boetes. 
 1. Gedrag
 1. Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij maar van goede zeden en respectvol naar andere bezoekers toe zijn. In geval van twijfel hierover heeft de organisatie van CaDansa, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, het laatste woord. 
 2. Verboden zijn attributen (dit geldt ook voor accessoires en kostuums) en uitingen met een politiek karakter (zowel extreem links als extreem rechts), discriminatoir karakter of die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet. Bovendien tolereren wij geen (verbaal) geweld. In het geval van een dispuut, wendt u zich dan tot een medewerker van CaDansa en/of Stichting Balfolkfabriek. Het is uitdrukkelijk verboden het recht in eigen handen te nemen. 
 1. Overige bepalingen
 1. Alleen blindengeleidehonden zijn toegestaan. Andere dieren zijn niet toegestaan. 
 2. Het is de organisatie of door hen aangestelde derde, vrij om zonder opgave van reden iemand de toegang tot of verder verblijf op het terrein te ontzeggen.
 3. Bij ontruiming, van welke aard dan ook, wordt geen restitutie verleend.
 4. Aanwijzingen vanuit de organisatie of door der hen aangestelde derde(n) dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 5. Actief flyeren op het evenemententerrein is niet toegestaan, tenzij afgesproken met de organisatie. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders en autoraam plakkers. 
 6. CaDansa is een rookvrij festival. Roken mag alleen buiten. Dit geldt ook voor e-sigaretten of vapers. 
 7. In lijn met de Nederlandse Wet schenken wij geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd. 
 8. Naast de algemene voorwaarden van CaDansa en Stichting Balfolkfabriek kunnen ook de algemene voorwaarden van de terreinbeheerder van toepassing zijn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief